ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน?
ผลการประเมินนโยบายทางสังคมของซูเปอร์มาร์เก็ตไทย*
Big C
-
-
1
-
CP Freshmart
1
4
3
-
Foodland
-
-
-
-
Gourmet Market
-
-
-
-
Makro
3
2
3
-
Tesco**
7
10
3.5
1
Villa Market
-
-
-
-
Tops
นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่บริษัทมีผลคะแนนแล้วบริษัทยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในมิตินั้น แต่อาจยังไม่ได้เปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ หรือยังไม่ตรงตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดทั้งหมด
หมายเหตุ

*การประเมินนโยบายของบริษัทค้าปลีกพิจารณาครอบคลุมถึงนโยบายของบริษัทแม่ด้วย

**ผลการประเมินนโยบายของ Tesco นั้นครอบคลุมถึงนโยบายของบริษัทแม่ Tesco PLC ในสหราชอาณาจักร หากพิจารณาเพียงข้อมูลและนโยบายที่ปรากฎในช่องทางสาธารณะของ Tesco Lotus ในไทย คะแนนรวมจะลดลง

What is our Scorecard? 

กรอบการประเมินนโยบายสาธารณะด้านสังคมของซูเปอร์มาร์เก็ตไทย นั้นประกอบไปด้วยการประเมินใน 4 มิติ คือด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ด้านแรงงาน ด้านผู้ประกอบการรายย่อย และด้านสตรี ซึ่งทั้งสี่มิติถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของห่วงโซ่อุปทานอาหารที่โปร่งใสและเป็นธรรม ในแต่ละหมวดมีตัวชี้วัดหลัก 8 ตัวชี้วัด (ยกเว้นหมวดสตรี ที่มี 7 ตัวชี้วัดหลัก) โดยในแต่ละตัวชี้วัดหลักประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ซึ่งเมื่อนำรวมกันคะแนนรวมทั้งหมดของ Scorecard อยู่ที่ 93 คะแนน

หลักการประเมินจะพิจารณาบนพื้นฐานของนโยบายของบริษัทที่เผยแพร่เป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้เท่านั้น เช่น ทางเว็บไซต์ขององค์กร รายงานประจำปี รายงานด้านความยั่งยืนและธรรมภิบาลขององค์กร ตลอดจนหลักจริยธรรมพนักงานและนโยบายการจัดซื้อที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เป็นต้น โดยพิจารณาจากนโยบาย การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โครงการ รวมถึงผลกระทบทางบวกที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน ผู้ผลิตรายย่อย และสตรี

 

 

การประเมินนโยบายนี้มิได้มีเจตนาทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเปรียบเทียบ ชักชวน หรือบ่งชี้ว่าบริษัทใดดีกว่าบริษัทหนึ่งในเชิงธุรกิจและพาณิชย์ รวมถึงมิได้ ทําาการเปรียบเทียบและพิจารณาข้อมูลในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า คุณภาพการบริการ และประเด็นอื่นใดในเชิงการค้า ตลอดจนมิได้มีเจตนาชี้ ชวนให้ผู้บริโภคสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนซูเปอร์มาร์เก็ตรายใดรายหนึ่ง การประเมินมุ่งเพียงสะท้อนนโยบาย แนวปฏิบัติ และความริเริ่มที่ดีของซูเปอร์มาร์เก็ตใน ประเด็นด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบ แรงงาน ผู้ประกอบการรายย่อย และสตรี ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าอาหารเท่านั้น อันเป็นเสียงสะท้อนเชิงสร้างสรรค์โดย มิได้มุ่งหวังให้เกิดกระแสการคัดค้านบริษัทที่มิได้มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีแนวปฏิบัติที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเพียงพอแต่อย่างใด

 

"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา