CP Freshmart
8คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เป็นร้านค้าที่เน้นขายสินค้าสำหรับการทำอาหารในชีวิตประจำวัน โดยมีทั้งอาหารสด อาหารพร้อมทาน และอาหารแห้ง ทั้งที่เป็นแบรนด์ของตัวเองและแบรนด์อื่นๆ โดยมักตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน เปิดตัวสาขาแรกเมื่อปี 2547 ที่หมู่บ้านบัวทองในชื่อ CPF Mart ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้ในปี 2549 ปัจจุบันมีร้านค้ามากกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ และมีรายได้ราว 5,000 ล้านบาทในปี 2559

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
1 คะแนน

CP Fresh Mart เปิดเผยโครงสร้างการกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน มีการเปิดเผยรายงานและแถลงการณ์ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน มีการพัฒนานโยบายการจัดหาสินค้าอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทคู่ค้าผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ซึ่งมีคู่ค้าตอบรับนโยบายแล้วกว่า 7,300 รายใน 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีความความพยายามที่ดีที่ยังไม่ได้คะแนน คือ เริ่มพัฒนาระบบตรวจประเมินด้านสิทธิมนุษยชนตามแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs) และระบบตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางอาหารแบบดิจิทัลที่คลอบคลุมการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร และการกระจายสินค้า

แรงงาน
4 คะแนน

CP Fresh Mart มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านสิทธิแรงงานหลายอย่าง เช่น มีการเผยแพร่นโยบายด้านสิทธิแรงงานในเส้นทางอาหาร ซึ่งยึดตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และได้เข้าร่วมโครงการที่มุ่งแ้กปัญหาสิทธิแรงงาน ที่เห็นได้ชัดคือการเข้าเป็นสมาชิก Seafood Task Force ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนระดับโลกเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในเส้นทางอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังจูงใจบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปอาหารให้ปรับปรุงมาตรฐานแรงงาน

ผู้ผลิตรายย่อย
3 คะแนน

CP Fesh Mart ประกาศชัดเจนว่าจะจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตอาหารรายย่อยอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืน สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหาร ตลอดจนสัญญาว่าจะสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจการต่อรอง

สตรี
0 คะแนน

CP Fesh Mart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

การให้คะแนนจะดูจากนโยบายและการปฏิบัติของแต่ละบริษัทในแต่ละหมวด คำถามจะมีตัวชี้วัดหลักเจ็ดถึงแปดตัวแต่ละตัวชี้วัดหลักนั้นจะมีสามตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักแต่ละข้อมีคะแนนรวมหนึ่งคะแนนเท่ากับว่าตัวชี้วัดย่อยจะมี 0.33 คะแนน คะแนนรวมจากการประเมินในแต่ละหัวข้อจะถูกนำมาคิดสำหรับ Scorecard โดยรวมแต่คะแนนนี้ จะปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทโดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และลูก และไม่ได้ประเมินแค่สินค้าของบริษัทแต่รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในสายการผลิตทั้งหมด
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา