Makro
10คะแนน

Makro

Makro เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP All) ขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาขายส่งให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิก ซึ่งมีจำนวนกว่า 2.4 ล้านรายทั่วประเทศ เริ่มแรกเป็นธุรกิจของกลุ่มทุนจากเนเธอร์แลนด์ เปิดสาขาแรกที่ลาดพร้าวในปี 2532 ก่อนจะถูก CP All เข้าซื้อกิจการในปี 2556 ปัจจุบัน Makro มี 121 สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีรายได้ปี 2559 มากกว่า 170,000 ล้านบาท

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
3 คะแนน

Makro มีมาตรการการลดความเสี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน สนับสนุนหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และส่งเสริมการรายงานการกระทำผิดหลักการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานแที่ควบคุมดูแลด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท ส่วนรายงานและแถลงการณ์ของบริษัทก็ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

แรงงาน
3 คะแนน

Makro เปิดเผยนโยบายสิทธิแรงงานตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กำหนดขอบเขตด้านจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน และมีการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ หรือการเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสีิทธิแรงงานในเส้นทางอาหาร

ผู้ผลิตรายย่อย
4 คะแนน

Makro ประกาศว่าจะสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหารเข้าถึงทรัพยากร องค์ความรู้ วัตถุดิบ และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้รวมตัวกันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและอำนาจการต่อรอง เข้าไปมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในกลุ่มอาหารที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมกับสหภาพแรงงานท้องถิ่นและองค์กรประชาสังคมที่เคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สตรี
0 คะแนน

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2562

การให้คะแนนจะดูจากนโยบายและการปฏิบัติของแต่ละบริษัทในแต่ละหมวด คำถามจะมีตัวชี้วัดหลักเจ็ดถึงแปดตัวแต่ละตัวชี้วัดหลักนั้นจะมีสามตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักแต่ละข้อมีคะแนนรวมหนึ่งคะแนนเท่ากับว่าตัวชี้วัดย่อยจะมี 0.33 คะแนน คะแนนรวมจากการประเมินในแต่ละหัวข้อจะถูกนำมาคิดสำหรับ Scorecard โดยรวมแต่คะแนนนี้ จะปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทโดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และลูก และไม่ได้ประเมินแค่สินค้าของบริษัทแต่รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในสายการผลิตทั้งหมด
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา