Tesco
35คะแนน

Tesco

Tesco Lotus ในประเทศไทยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือ Tesco PLC จากสหราชอาณาจักร เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2537 ที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ในนามโลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปัจจุบัน Tesco Lotus มีร้านค้าทุกประเภทรวมกันเกือบ 2,000 สาขาใน 73 จังหวัด มีพนักงานราว 53,000 คน นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกกว่า 15 ล้านคน และมีผู้ติดตามบน LINE อีกกว่า 32.5 ล้านคน ด้วยสาขาและฐานลูกค้าที่กว้างขวางและครอบคลุม ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นตลาดที่มีความสำคัญและใหญ่ที่สุดของกลุ่ม Tesco PLC นอกสหราชอาณาจักร

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
10 คะแนน

Tesco สนับสนุนหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ผ่านคำแถลงของบริษัทว่าด้วยทาสสมัยใหม่ มีผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง มีการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน มีกระบวนตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนบนเส้นทางอาหารทุกประเภทที่นำมาขายอย่างครบวงจร พัฒนาและปรับใช้กลไกการร้องทุกข์ ชดเชย และเยียวยา สำหรับแรงงานและเกษตรกรายย่อย นอกจากนี้ ยังเปิดเผยสัดส่วนของพนักงานเพศหญิงและเพศชายในระดับต่างๆ ตลอดจนความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างเพศด้วย

แรงงาน
14 คะแนน

Tesco ยอมรับว่าการละเมิดสิทธิแรงงานเป็นปัญหาเชิงระบบและการตัดสินใจของบริษัทส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงาน มีการประกาศจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าและนำมาใช้จริง จุดยืนต่อสาธารณะว่าและรณรงค์สนับสนุนสิทธิแรงงาน มีการตีพิมพ์ผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่จรรยาบรรณในการทำธุรกิจที่แสดงความตั้งใจว่าจะไม่ละทิ้งคู่ค่าที่เป็นโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร หากตรวจสอบพบการเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิแรงงานในโรงงานนั้นๆ แต่จะใช้อำนาจต่อรองเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์แทน นอกจากนี้ ยังตระหนักว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายมักไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของแรงงานและครอบครัว โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

ผู้ผลิตรายย่อย
5 คะแนน

Tesco ประกาศว่าจะสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตระหนักถึงสำคัญของระบบการกระจายมูลค่าที่เป็นธรรมสำหรับเกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตกรรายย่อย ตลอดจนเห็นความสำคัญของรัฐบาลในการช่วยส่งเสริมเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อย และมีแนวทางการจัดซื้อสินค้าอาหารบางประเภทจากเกษตรกรรายย่อยแบบเข้มงวดกว่าสินค้าทั่วไป

สตรี
6 คะแนน

Tesco ลงนามในพันธสัญญาส่งเสริมพลังสตรีของสหประชาชาติ (UN Women's Empowerment Principles) และให้สัญญาว่าจะจัดทำรายงานผลกระทบของห่วงโซ่อุปทานอาหารของบริษัทต่อสิทธิสตรี พร้อมทั้งเคยร่วมมือกับภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิสตรี เพื่อทำความเข้าใจและร่วมแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในเส้นทางอาหาร

การให้คะแนนจะดูจากนโยบายและการปฏิบัติของแต่ละบริษัทในแต่ละหมวด คำถามจะมีตัวชี้วัดหลักเจ็ดถึงแปดตัวแต่ละตัวชี้วัดหลักนั้นจะมีสามตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักแต่ละข้อมีคะแนนรวมหนึ่งคะแนนเท่ากับว่าตัวชี้วัดย่อยจะมี 0.33 คะแนน คะแนนรวมจากการประเมินในแต่ละหัวข้อจะถูกนำมาคิดสำหรับ Scorecard โดยรวมแต่คะแนนนี้ จะปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทโดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และลูก และไม่ได้ประเมินแค่สินค้าของบริษัทแต่รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในสายการผลิตทั้งหมด
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา