Tops
1คะแนน

Tops

Tops เป็นร้านค้าปลีกทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ให้บริการสาขาแรกเมื่อปี 2540 ที่เซ็นทรัลชิดลม โดยเป็นการซื้อสิทธิ์การบริหารมาจากสหรัฐอเมริกา ภายใต้การร่วมทุนของเครือเซ็นทรัลและบริษัทจากเนเธอร์แลนด์ ก่อนที่เซ็นทรัลจะซื้อกลับมาเป็นกิจการของตนเองทั้งหมดในปี 2547 ปัจจุบันมีมากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศไทย จับตลาดครอบครัวและคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบในสินค้าและอาหารทั้งไทยและต่างประเทศ

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
0 คะแนน

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2562

แรงงาน
0 คะแนน

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2562

ผู้ผลิตรายย่อย
0 คะแนน

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2562

สตรี
1 คะแนน

Tops ภายใต้เครือ Central Group ลงนามในพันธสัญญาส่งเสริมพลังสตรีของสหประชาชาติ (UN Women's Empowerment Principles)

การให้คะแนนจะดูจากนโยบายและการปฏิบัติของแต่ละบริษัทในแต่ละหมวด คำถามจะมีตัวชี้วัดหลักเจ็ดถึงแปดตัวแต่ละตัวชี้วัดหลักนั้นจะมีสามตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักแต่ละข้อมีคะแนนรวมหนึ่งคะแนนเท่ากับว่าตัวชี้วัดย่อยจะมี 0.33 คะแนน คะแนนรวมจากการประเมินในแต่ละหัวข้อจะถูกนำมาคิดสำหรับ Scorecard โดยรวมแต่คะแนนนี้ จะปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทโดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และลูก และไม่ได้ประเมินแค่สินค้าของบริษัทแต่รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในสายการผลิตทั้งหมด
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา