ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน
เลือกเพื่อดูคะแนนว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ต “ทำดีด้านไหน”
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ การประเมินพิจารณาจากนโยบาย การกำกับดูแล คณะกรรมการ หรือผู้บริหารที่ดูแลประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในเส้นทางอาหารโดยเฉพาะ การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในเส้นทางอาหาร กลไกการร้องทุกข์และเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมทางการค้าและการตลาดของซูเปอร์มาร์เก็ต
Big C
- คะแนน

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

CP Freshmart
1 คะแนน

CP Fresh Mart เปิดเผยโครงสร้างการกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน มีการเปิดเผยรายงานและแถลงการณ์ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน มีการพัฒนานโยบายการจัดหาสินค้าอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทคู่ค้าผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ซึ่งมีคู่ค้าตอบรับนโยบายแล้วกว่า 7,300 รายใน 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีความความพยายามที่ดีที่ยังไม่ได้คะแนน คือ เริ่มพัฒนาระบบตรวจประเมินด้านสิทธิมนุษยชนตามแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs) และระบบตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางอาหารแบบดิจิทัลที่คลอบคลุมการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร และการกระจายสินค้า

Foodland
- คะแนน

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

Gourmet Market
- คะแนน

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

Makro
3 คะแนน

Makro (ภายใต้เครือ CPF) มีมาตรการการลดความเสี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน สนับสนุนหลักการ UNGPs และส่งเสริมการรายงานการกระทำผิดหลักการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานแที่ควบคุมดูแลด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท ส่วนรายงานและแถลงการณ์ของบริษัทก็ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาฉลากที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาหาร ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แล้ว 80%

Tesco
7 คะแนน

Tesco Lotus มีผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง มีการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนในเส้นทางอาหารทุกประเภทที่นำมาขาย ตลอดจนพยายามลดข้อจำกัดต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

Villa Market
- คะแนน

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (transparency) ดูจาก

  • นโยบายและการกำกับดูแล
  • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
  • กลไกการร้องทุกข์
  • การตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทาน
  • การสนับสนุนผู้จัดหา
  • มาตรฐานจริยธรรมทางการตลาด
  • อัตราส่วนค่าจ้างและความแตกต่างระหว่างประเทศ
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา