ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน
เลือกเพื่อดูคะแนนว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ต “ทำดีด้านไหน”
สิทธิแรงงาน การประเมินยึดตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก เสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการเจรจาต่อรอง ความปลอดภัยในที่ทำงาน การจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ การไม่เลือกปฏิบัติ ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ฯลฯ ตลอดจนการสนับสนุนบริษัทคู่ค้าที่ผลิตและแปรรูปอาหารให้ยึดนโยบายและแนวปฏิบัติเดียวกัน การประเมินด้านแรงงานยังให้ความสำคัญกับการที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
Big C
- คะแนน

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

CP Freshmart
4 คะแนน

CP Fresh Mart มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านสิทธิแรงงานหลายอย่าง เช่น มีการเผยแพร่นโยบายด้านสิทธิแรงงานในเส้นทางอาหาร ซึ่งยึดตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และได้เข้าร่วมโครงการที่มุ่งแ้กปัญหาสิทธิแรงงาน ที่เห็นได้ชัดคือการเข้าเป็นสมาชิก Seafood Task Force ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนระดับโลกเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในเส้นทางอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังจูงใจบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปอาหารให้ปรับปรุงมาตรฐานแรงงาน

Foodland
- คะแนน

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

Gourmet Market
- คะแนน

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

Makro
2 คะแนน

Makro กำหนดขอบเขตด้านจรรยาบรรณของการจัดหาคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน และมีการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ หรือการเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสีิทธิแรงงานในเส้นทางอาหาร

Tesco
10 คะแนน

Tesco Lotus ประกาศจุดยืนต่อสาธารณะว่าและรณรงค์สนับสนุนสิทธิแรงงาน มีการตีพิมพ์ผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่จรรยาบรรณในการทำธุรกิจที่แสดงความตั้งใจว่าจะไม่ละทิ้งคู่ค่าที่เป็นโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร หากตรวจสอบพบการเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิแรงงานในโรงงานนั้นๆ แต่จะใช้อำนาจต่อรองเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์แทน

Villa Market
- คะแนน

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

สิทธิแรงงาน ดูจาก

  • นโยบายและการกำกับดูแล
  • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
  • กลไกการร้องทุกข์
  • การตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทาน
  • การสนับสนุนผู้จัดหา
  • มาตรฐานจริยธรรมทางการตลาด
  • อัตราส่วนค่าจ้างและความแตกต่างระหว่างประเทศ
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา