ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน
เลือกเพื่อดูคะแนนว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ต “ทำดีด้านไหน”
เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อย องค์ประกอบสำคัญด้านนี้คือการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหาร ตลอดจนนนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มรายได้และเสริมสร้างความมั่นคง การจัดซื้อและข้อตกลงการค้าที่เป็นธรรม การรวมตัวเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง เป็นต้น
Big C
1 คะแนน

Big C ประกาศชัดเจนว่าจะสนับสนุนว่าจะสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางสินค้าของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยเข้าถึงทรัพยากร องค์ความรู้ วัตถุดิบ และเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนความต้องการเฉพาะด้านของกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยที่เป็นผู้หญิงด้วย

CP Freshmart
3 คะแนน

CP Fesh Mart ประกาศชัดเจนว่าจะจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตอาหารรายย่อยอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืน สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหาร ตลอดจนสัญญาว่าจะสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจการต่อรอง

Foodland
- คะแนน

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2561

Gourmet Market
- คะแนน

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2561

Makro
3 คะแนน

Makro ประกาศชัดเจนว่าสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหารเข้าถึงทรัพยากร องค์ความรู้ วัตถุดิบ และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้รวมตัวกันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและอำนาจการต่อรอง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมกับสหภาพแรงงานท้องถิ่นและองค์กรประชาสังคมที่เคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

Tesco
3.5 คะแนน

Tesco Lotus ประกาศต่อสาธารณะว่าจะสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนเห็นความสำคัญของรัฐบาลในการช่วยส่งเสริมเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีคะแนนความพยายามจากการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยผ่านโครงการประชารัฐอย่าง 'โครงการปลูกผักกลางนา ทุ่งกุลาฯ ยิ้มได้' ซึ่งเป็นการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายในสาขาในภาคอีสาน

Villa Market
- คะแนน

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2561

ผู้ผลิตรายย่อย ดูจาก

  • นโยบายและการกำกับดูแล
  • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
  • กลไกการร้องทุกข์
  • การตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทาน
  • การสนับสนุนผู้จัดหา
  • มาตรฐานจริยธรรมทางการตลาด
  • อัตราส่วนค่าจ้างและความแตกต่างระหว่างประเทศ
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา