ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน
เลือกเพื่อดูคะแนนว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ต “ทำดีด้านไหน”
สิทธิแรงงาน การประเมินยึดตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก เสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการเจรจาต่อรอง ความปลอดภัยในที่ทำงาน การจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ การไม่เลือกปฏิบัติ ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ฯลฯ ตลอดจนการสนับสนุนบริษัทคู่ค้าที่ผลิตและแปรรูปอาหารให้ยึดนโยบายและแนวปฏิบัติเดียวกัน การประเมินด้านแรงงานยังให้ความสำคัญกับการที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
Gourmet Market
คะแนน

สิทธิแรงงาน ดูจาก

  • นโยบายและการกำกับดูแล
  • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
  • กลไกการร้องทุกข์
  • การตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทาน
  • การสนับสนุนผู้จัดหา
  • มาตรฐานจริยธรรมทางการตลาด
  • อัตราส่วนค่าจ้างและความแตกต่างระหว่างประเทศ
"ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก"
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดยทีม ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ สำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการณรงค์ในประเด็นนี้เท่านั้นโดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด และคุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ตลอดเวลา